Aanmelding

De aanmelding gebeurt telefonisch of via e-mail. Een aanmelding kan na doorverwijzing (huisarts, CGG, psychiater …) of op eigen initiatief.
Tijdens de aanmelding worden de contactgegevens en kort de ervaren moeilijkheden bevraagd. Er wordt een afspraak gepland voor het intakegesprek.

Intake

De intake is het eerste kennismakingsgesprek met de ouder(s) en/of het kind of jongere. Het doel van dit gesprek is elkaar beter te leren kennen en een algemeen beeld te schetsen van de klachten en problemen maar ook positieve kenmerken en sterktes van het kind en zijn/haar gezin. Ook de verwachtingen van de ouder(s) en het kind/de jongere worden bevraagd en er wordt informatie meegedeeld over het verdere verloop. Indien nodig wordt over doorverwijzing gesproken.

Onderzoek en diagnostiek

Vooraleer er met therapie gestart kan worden, is het noodzakelijk te weten waar de moeilijkheden precies zitten en waarmee ze te maken kunnen hebben. Hiervoor worden een aantal onderzoekssessies gedaan met het kind en/of de ouder(s). Als ouders hun toestemming geven, wordt er contact opgenomen met eventuele belangrijke derden (doorverwijzer, vorige of andere hulpverlening, school, …). De diagnostische sessies kunnen bestaan uit volgende onderzoeken, afhankelijk van de aard van de problematiek :

  • Antwoord formuleren op de vraag: Wat speelt er zich af in het hoofd van mijn kind?
    We gaan op zoek naar gedrag, gevoelens en gedachten van uw kind.
  • Spelobservatie
  • Intelligentie onderzoek

Ook aan ouders kunnen er vragenlijsten meegegeven worden die u thuis kan invullen. Indien nodig wordt er samengewerkt met een externe kinderpsychiater. Aan het einde van deze diagnostische fase wordt een adviesgesprek gevoerd met de ouder(s) en/of het kind waarin alle onderzoeken en resultaten besproken worden. Er wordt in overleg met de ouder(s) en het kind een therapieplan opgemaakt waarin de belangrijkste doelstellingen beschreven staan, alsook welke therapievorm hierbij het beste aansluit.

Therapie

Afhankelijk van het therapieplan, de aard van de klachten en de leeftijd van het kind of de jongere worden er volgende therapiemogelijkheden aangeboden :

  • Individuele gesprekstherapie
  • Speltherapie
  • Ouderbegeleiding
  • Vaardigheidstrainingen: sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining,…

De duur en de frequentie van de therapie wordt onderling besproken. Tijdens de therapeutische behandeling wordt er regelmatig een evaluatiemoment voorzien met de ouders om te beoordelen in welke mate de vooropgestelde doelen behaald zijn. Ook krijgen de ouders hierbij tips mee naar huis voor de aanpak van hun kind en diens moeilijkheden. De therapie wordt steeds gradueel afgebouwd totdat het kind en de ouders alleen verder kunnen met hulpmiddelen en informatie.